Start_Treaty_Obama-Medvedez.jpg

Start Treaty Obama Medvedez
Photo credit: 
www.kremlin.ru
Image Aspect: 
0